“අස්මිමානස්ස යෝ විනයෝ එතං වේ පරමං සුඛං”

“අස්මිමාන​​ය දුරුකිරී​ම පරම සුඛය වේ"

“Uprooting Asmimāna is the foremost contentment”

- BUDDHA -

Mine (v.)- Mine (pr.n.) - Mine (n.) ASMIMĀNAYA